Clik here to sign up for our monthly newsletter!

E. proconventa@proconventa.hr // T. +385 (0)1 58 04 958

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

REGISTRACIJA / PRIJAVA SUDIONIKA NA SKUP
Sve informacije o kotizacijama i ostalim uvjetima prisustvovanja skupovima mogu se pronaći na web stranicama ili dokumentima pojedinog događanja.
Registracijom za pojedini skup, prihvaćaju se opći uvjeti poslovanja agencije ProConventa d.o.o. Registraciju treba završiti u okviru rokova navedenih na stranici svakog skupa. Agencija registraciju potvrđuje nakon primitka uplate (kreditnom karticom ili bankovnom doznakom). Prijavom na skup u organizaciji ProConventa d.o.o. svaki sudionik ovlašćuje organizatora da podatke o registraciji prikuplja i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.


A) NAČIN PLAĆANJA
Plaćanje se može obaviti bankovnom doznakom, kreditnim karticama (MasterCard, Visa) te, u pojedinim slučajevima, gotovinom na licu mjesta. Kod plaćanja bankovnom doznakom, sve bankovne troškove i naknade snosi uplatitelj. Čekovi niti jedne banke ne prihvaćaju se kao sredstvo plaćanja.
U slučaju da su cijene kotizacije izražene u eurime, bit će preračunati u kune prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan izrade računa


B) POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST
Sukladno članku 53 Direktive 2006/112/EC, kotizacija podliježe obračunu PDV-a sukladno stopi države u kojoj se događaj odigrava i fakturira, bez obzira fakturira li se pravnoj ili fizičkoj osobi. U Hrvatskoj je to stopa PDV-a od 25%. U slučaju izmjene porezne stope, organizator zadržava pravo primjene iste.
U slučaju da kotizacija sadržava jednu od turističkih usluga, i time čini turistički paket aranžman, ona se fakturira po ''posebnom postupku oporezivanja za putničke agencije'' i u tom slučaju stopa PDV-a je 0%.


C) PROMJENA IMENA SUDIONIKA
Ako je registrirani sudionik spriječen prisustvovati događanju, organizator može, na pisani zahtjev, primiti adekvatnu zamjenu. Nakon obrade zahtjeva i odobrenja zamjene, organizator može naplatiti takvu izmjenu u visini do EUR 50,00 po zamjeni.


D) OTKAZIVANJE DOGAĐANJA
Ako se događanje otkazuje kao rezultat više sile ili nedovoljnog broja sudionika ili zbog razloga na koje organizator ne može utjecati, uplaćena kotizacija se vraća uplatitelju, umanjena za administrativne troškove čija visina ovisi od skupa do skupa. Ovo se ne primjenjuje na ostale troškove koje bi sudionik mogao imati.


E) OTKAZIVANJE OD STRANE SUDIONIKA
Otkaz već potvrđene rezervacije mora biti u pisanom obliku. Za otkaz bilo individualni ili grupni primjenjuju se odredbe posebno naznačene na prijavnom obrascu i web stranici skupa.

F) DVOSTRUKA UPLATA / PREPLATA
U slučaju dvostruke uplate ili preplate, uz adekvatnu popratnu dokumentaciju, ista će biti vraćena nakon događanja, umanjena za administrativne troškove u iznosu od EUR 50,00


G) IZMJENE U PROGRAMU
Organizator zadržava pravo izmjene unutar programa događanja. Ove izmjene ne mogu utjecati na smanjenje cijene kotizacije ili djelomični povrat iste.


REZERVACIJA SMJEŠTAJA
Rezervacija smještaja obavlja se sukladno općim pravilima smještajnih objekta ugovorenih za predmetni skup. Rezervacija će biti obvezujuća kada sudionik događanja izvrši plaćanje rezerviranog smještaja ili troškove garantira traženim podacima o kreditnoj kartici. Pisana potvrda, koju organizator izdaje sudioniku, postaje obvezujući ugovor između sudionika i smještajnog objekta.


A) GARANCIJA I NAČIN PLAĆANJA
U slučaju da je sudionik troškove smještaja samo garantirao podacima o kreditnoj kartici, obavezan je predmetne troškove platiti izravno u smještajnom objektu, osim ako nije drugačije dogovoreno i potvrđeno u pisanoj potvrdi.
Također, smještajni objekt može od sudionika zatražiti i garanciju kreditnom karticom za eventualne dodatne troškove.


B) OTKAZ REZERVIRANOG SMJEŠTAJA
Ako se već potvrđena rezervacija smještaja otkaže, primjenjuju se pravila o otkazu objavljena na stranici predmetnog sukupa ili obrascu za rezervaciju.


C) OGRANIČENOST SMJEŠTAJNIH KAPACITETA
U slučaju da su smještajni kapaciteti koje sudionik želi rezervirati već popunjeni, organizator je dužan ponuditi sudioniku smještaj u drugom, najsličnijem objektu. Ako ga sudionik ne prihvati, tada organizator nije obavezan osigurati smještaj sudioniku.


D) NEPOŠTIVANJE OBAVEZE
Ako smještajni objekt ne ispoštuje svoju obavezu, bit će odgovoran izravno sudioniku. Svaki odštetni zahtjev temeljen na nepoštivanju takvog ugovora treba biti upućen izravno smještajnom objektu.


IZLAGAČI / SPONZORI
Registracija za sudjelovanje u izložbenom prostoru mora biti u pisanom obliku, u pravilu na objavljenom obrascu, i obavezujuća je za izlagača.
Raspodjela izložbenog prostora vrši se u skladu s dostupnosti i sigurnosnih uvjeta a vrši je organizator, odnosno Naručitelj skupa. Ako je to moguće, izlagaču će se omogućiti najam određenog prostora kojeg je zahtjevao. Organizator zadržava pravo određivanja i izmjene izložbenog prostora bez mogućnosti izlagača za odštetom s tog osnova.


A) POTVRDA REGISTRACIJE
Sukladno slobodnom prostoru u trenutku prijave, izlagač će dobiti potvrdu / ugovor o najmu prostora kao i račun za isti. Prijavljujući se za najam izložbenog prostora, izlagač prihvaća i ove uvjete poslovanja. Također, potvrđuje da prihvaća relevantnu poslovnu praksu, tehničko-sigurnosne kao i opće uvjete poslovanja će za objekt u kojem se prostor nalazi. Izlagači su odgovorni i za svoje osoblje.


B) UVJETI PLAĆANJA
Najam mora biti uplaćen prije početka događanja, sukladno izdanoj ponudi/predračunu/računu za najam. U slučaju da najam nije uplaćen prije početka događanja organizator može izlagaču uskratiti prisustvovanje događanju.


C) MONTAŽA I DEMONTAŽA IZLAGAČKOG PROSTORA
Za montažu i demontažu izlagačkog prostora, kao i dizajn izložbenog prostora, potrebno je poštovati opća pravila lokacije i/ili objekta te pravila predmetnog skupa. Kod dizajna i postavljanja štanda, izlagač mora paziti da ni na koji način ne ugrožava ostale sudionike kao ni javni moral lokacije i/ili objekta.
Sve upute za montažu i demontažu izložbenog prostora organizator treba dostaviti izlagačima na vrijeme, a izlagači ih se trebaju pridržavati i sve poslove obaviti u tom vremenu. Ako se demontaža izložbenog prostora i uklanjanje opreme ne obave u dogovorenom roku nakon događanja, izlagač je dužan platiti sve dodatne troškove koje bi lokacija i/ili objekt mogao zbog toga imati


D) PODNAJAM IZLOŽBENOG PROSTORA
Izložbeni prostor može koristiti jedino ona pravna ili fizička osoba koja je navedena u popisu izlagača, a izlagač ne može dodijeljeni mu izložbeni prostor dati u podnajam bez izričite pisane potvrde od strane organizatora.


E) ČIŠĆENJE I SIGURNOST IZLOŽBENOG PROSTORA
Čišćenje i održavanje izložbenog prostora je dužnost izlagača. Prije napuštanja prostora, isti mora biti slobodan od svih stvari koje je izlagač donio i mora se vratiti u istom stanju u kojem je i primljen. U suprotnom, izlagač je dužan snositi troškove čišćenja i uklanjanja ako prostor nije ostavio u skladu s dogovorom.
Čuvanje izložbenog prostora kao i objekata u njemu dužnost su i briga izlagača i organizator ne prihvaća odgovornost za bilo koji dio ili objekt u izložbenom prostoru. Na zahtjev izlagača i u skladu s dostupnošću, organizator može izlagaču osigurati prostoriju pod ključem/nadzorom za čuvanje vrijednih izložaka.


F) VIŠA SILA
U slučaju više sile kao npr. požara, poplave, štrajka, ratnih zbivanja i drugih otežavajućih okolnosti koje bi uzrokovale da se događanje ne može održati u planiranom vremenu, organizator može izabrati drugi datum održavanja. U takvom slučaju, svi dogovori i plaćanja za izložbeni prostor vezani uz originalni datum događanja odnosit će se jednako i na novi datum događanja. Ako se događanje u potpunosti otkaže, organizator će vratiti uplaćena sredstva umanjena za 10% administrativnih troškova i izlagač neće više imati nikakvih potraživanja od organizatora.


G) OTKAZ DOGAĐANJA / IZLAGANJA
Ako organizator otkaže događanje, sva uplaćena sredstva izlagačima i sponzorima organizator će vratiti umanjena za 10% administrativnih troškova najkasnje u roku od mjesec dana i nakon toga izlagač neće više imati nikakvih potraživanja od organizatora.


H) OTKAZ UGOVORA OD STRANE IZLAGAČA
Svaki otkaz ugovora od strane izlagača mora biti u pisanom obliku. Izlagač i organizator se slažu da se poštuje procedura i troškovi navedeni u samom ugovoru vezani uz njegov otkaz.


POVJERLJIVOST
Strane se slažu da će zadržati strogu povjerljivost svih procesa i podataka za vrijeme trajanja ugovora i nakon njegovog završetka. Svaka strana će ovu obavezu prenijeti na sve svoje suradnike koji su uključeni u proces realizacije ugovora.


POLICE OSIGURANJA


A) OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, ProConventa d.o.o. ima kod osiguravajućeg društva Allianz Zagreb d.d., sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti, za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj 1500-172091414.


B) PAKET PUTNOG OSIGURANJA
ProConvetna svim sudionicima skupova koje organizira, i svim putnicima, preporučuje sklapanje police iz paketa putnog osiguranja uključujući osiguranje od otkaza putovanja.
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod djelatnika ProConvente, pri čemu ProConventa sudjeluje samo kao posrednik.
ProConventa d.o.o. je ugovor o posredovanju u prodaji osiguranja iz paketa putnog osiguranja sklopila s osiguravajućom kućom Allianz Zagreb d.d, ugovor br Z 2014/0082

ZAŠTITA PODATAKA / ODGOVORNOST / NADLEŽNOST


A) ZAŠTITA PODATAKA
Pribavljanje, rukovanje i korištenje svih osobnih podataka obavlja se u skladu sa zakonom. Organizator će prikupljati i čuvati sve podatke potrebne za pripremu i izvedbu događanja. Ako se u tom procesu prikupljaju podaci o kreditnim karticama (npr. vrsta i broj kartice, podaci o korisniku, sigurnosni kod i datum isteka) isti ćebiti obrađeni i čuvani na siguran način. Samo ovlašteni zaposlenici će imati pristup takvim podacima da bi ihmogli obraditi u svrhu pružanja usluge. Naš server i web stranica su zaštićeni sigurnosnim protokolima, a klijentima se daje i mogućnost da podatke pošalju faxom.
Podatke o sudioniku – samo ime i prezime i kontakt – organizator može ustupiti trećoj strani samo u slučaju aktivnosti vezane uz događanje kojemu je sudionik bio dijelom. Također, organizator je obavezna podatke ustupiti službenim tijelima na njihov službeni zahtjev.


B) ODGOVORNOST
Organizator će biti odgovoran za izvedbu programa u onom obliku kako je i objavljen, poštujući uobičajene uzance dobre prakse.
Svaki eventualni prigovor mora biti u pisanom obliku da bi se uzeo u razmatranje i rješava se sukladno proceduri o Podnošenju prigovora potrošača.


C) NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN, br. 41/14.) nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu klijenti mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte
na adresu: ProConventa d.o.o. Trg Antuna Mihanovića 2, 10 040 Zagreb
na telefaks broj: +385 1 2925 060
na e-mail adresu: proconventa@proconventa.hr
Organizator se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.


D) NADLEŽNOST
Za sporove je nadležan sud u Zagrebu, Hrvatska, a primjenjuje se hrvatski zakonodavni sustav.


E) PRIHVAĆANJE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA
Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjivat će se na sva događanja u organizaciji agencije ProConventa d.o.o. osim ako pojedino događanje ne propisuje drugačije uvjete poslovanja. U takvim slučajevima, prednost će imati uvjeti poslovanja za to određeno događanje. Prijavom za događanje u organizaciji ProConventa d.o.o. smatra se da su ovi opći uvjeti poslovanja prihvaćeni.

FOLLOW US ON

Download our RFP form

Kontaktirajte nas

Komentirajte, pitajte, sugerirajte, pošaljite upit...

ProConventa d.o.o. Putnička agencija
ID kod: HR-AB-01-080868460

Voditelj poslova: Jasmina Bilać

 

Trg Antuna Mihanovića 2, 10040 Zagreb
MBS: 080868460
Tvrtka registrirana pri Trgovačkom sudu u Zagrebu

OIB: 04727302481 | VAT NO: HR04727302481

Radno vrijeme za rad s korisnicima:
PON - PET 10:00 - 16:00 ili prema dogovoru
 

 

opći uvjeti poslovanja

 

Nadležno tijelo: Samostalni sektor turističke inspekcije

T: +385 1 58 04 958 | F: +385 1 2925 060
E: proconventa@proconventa.hr

 

 

 

Call us Email us Get a free quote